Privacyverklaring

Het lokaal bestuur Houthulst respecteert de privacy van allen die betrokken zijn bij de werking van de gemeente.  Zij verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede werking en vervulling van zijn taken als lokaal bestuur.  Zij verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.  Als zij bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt zij van deze externe dienstverleners of bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

Het lokaal bestuur Houthulst draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen.  Ze heeft een verantwoordelijke gegevensbescherming aangesteld en een informatieveiligheidscel opgericht.

Gebruik van onze diensten of activiteiten

Wanneer je je aanmeldt voor een dienst of activiteit vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken.  Deze gegevens worden gebruikt om de dienst of activiteit uit te kunnen voeren.  De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.  We zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken of gebruiken voor andere doeleinden of verspreiden. 

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verstuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.  Soms wordt er naar persoonlijke gegevens gevraagd die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.  Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.  De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde manier.  We zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden nodig voor het uitvoeren van onze taken, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Onze informatie wordt niet met derden gedeeld tenzij wettelijk bepaald.  In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden als dit in het belang van onze gemeentelijke taken is.  Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Inzage en wijze waarop je je rechten kunt uitoefenen

Wij bieden alle betrokkenen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt, volgens de wettelijke voorschriften.  Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wil laten verwijderen, kun je contact opnemen met onze DPO.  Dit kan via de procedure omschreven bij informatieveiligheid onder "Vragen en klachten rond verwerking persoonsgegevens".  Identificeer je hierbij voldoende duidelijk en preciseer zoveel als mogelijk op welke gegevens of welke specifieke verwerkingsactiviteiten jouw verzoek betrekking heeft. 

Het gemeentebestuur zal binnen de maand na ontvangst van jouw verzoek antwoorden en heeft hierbij drie mogelijkheden:

- zij kan op jouw verzoek ingaan en je de gevraagde informatie bezorgen en/of de nodige acties ondernemen (bv. wijzigingen aanbrengen, wissen);

- zij kan je informeren dat ze een bijkomende termijn van twee maanden nodig heeft en eventueel bijkomende info vragen;

- zij kan je informeren dat zij geen gevolg kan geven aan jouw verzoek en deelt je de redenen mee waarom (bv. omdat jouw gegevens reeds gewist zijn of wettelijke bepalingen).  Gemeentebestuur Houthulst kan weigeren gevolg te geven aan verzoeken die kennelijk ongegrond of buitensporig zijn omdat ze bv. herhaaldelijk plaatsvinden zonder redelijke tussenpozen of niet wettelijk zijn.  Ze mag ook aanvullende informatie vragen die nodig is om zekerheid te krijgen over de identiteit van de verzoeker.

Website – aansprakelijkheid

De gemeente Houthulst en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.  Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen de gemeente Houthulst of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. De gemeente Houthulst of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen de gemeente Houthulst of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

 Cookies

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ (kleine bestanden die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.  De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij.  Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.  Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Copyright - Industriële en intellectuele eigendom

De presentatie en de gehele inhoud van deze website zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. U mag de informatie, tekst, tekeningen of afbeeldingen op deze website enkel aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag die niet reproduceren, wijzigen, doorsturen, registreren of publiceren, noch gedeeltelijk, noch geheel, voor eender welk doel, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gemeente Houthulst, tenzij louter voor consultatie.

Handelsmerken

Alles handelsmerken, logo's en dienstmerken op deze website zijn eigendom van de gemeente Houthulst of van derden. Het is verboden deze te gebruiken, permanent te downloaden, te kopiëren of te verspreiden op eender welke manier zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Houthulst of, desgevallend, van derden.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.  Eventuele aanpassingen en/of veranderen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.  Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kan je contact met ons opnemen via privacy@houthulst.be of de informatieveiligheidsconculent, Markt 1 te 8650 Houthulst.